TASERA:n päävalvojien päivystysringin henkilötietorekisteri

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistyksen päävalvojien päivystysringin henkilötietorekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (8.5.2023 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679


1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry (jatkossa TASERA)

Y-tunnus: 3100679-8


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri, sihteeri@tasera.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään TASERA ry:n päävalvojapäivystysrinkiin lupautuneiden valvojien sekä yhdistyksen hallituksen väliseen yhteydenpitoon.


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimus

Liittyessään TASERA:n päävalvojapäivystysrinkiin, muodostuu TASERA:n ja rekisteröidyn välille sopimus, jonka nojalla TASERA saa käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja.


5. Käsiteltävät henkilötiedot


6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot


7. Tietolähde

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.


8. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen tai päävalvojapäivystysringin ulkopuolelle.


9. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käsitellä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolella (WhatsApp -pikaviestisovellus).


10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Kun käsittelyn tarve poistuu (henkilö eroaa päivystysringistä), poistetaan rekisteröidyn tiedot rekisteristä. Whatsapp -viestihistoriasta viestit poistuvat 90 vuorokauden kuluttua viimeisen viestin lähettämisestä.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.


12. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.


13. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilölle ei tarjota päävalvojapäivystysvuoroja.


14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja hallinnollisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja parhaan kykymme mukaan koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. TASERA käyttää toiminnassaan vain yleisesti luotettuja ohjelmisto- ja palvelutoimittajia. Pääsy tietoihin on vain rajattu siten, että niihin on pääsy vain tietoja yhdistyksen toiminnassa tarvitseville henkilöille ja tahoille.

Jos kuitenkin kävisi niin, että tietomurron, tietojen oikeudettoman käytön tai muun rikollisen tai ohjeiden vastaisten toiminnan vuoksi tietoja joutuisi vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetäisiin luvattomiin tarkoituksiin. Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.