Ampumarata-alueiden valvontaraportit

TAMPEREEN SEUDUN AMPUMARATAYHDISTYKSEN HALLINNOIMIEN AMPUMARATOJEN VALVONTARAPORTTIEN TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE (22.7.2021 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679


1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry (jatkossa TASERA)

Y-tunnus: 3100679-8


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri, sihteeri@tasera.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään TASERA:n hallinnoimien ampumaratojen valvontavelvoitteiden toteutumisen seurantaan, sekä mahdollisten radalla tapahtuneiden poikkeamien selvittämiseen.


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Oikeutettu etu

Rekisterinpitäjä on velvoitettu huolehtimaan siitä, että rata-alueella on ammuntojen aikana valvojaoikeudellinen päävalvoja sekä kullakin käytössä olevalla ampumaradalla valvojaoikeudellinen ratavalvoja. Velvoitteen toteennäyttämiseksi rekisterinpitäjä on oikeutettu käsittelemään mainituissa valvontatehtävissä toimineiden henkilöiden henkilötietoja.


5. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Nimi

  • Puhelinnumero


6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot


7. Tietolähde

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.


8. Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain yhdistyksen sisällä. Mahdollisten ratapoikkeamien ja -tapahtumien jälkiselvityksen yhteydessä tietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa myös seuraaville osapuolille:

  • Satakunnan Lennosto ja Suomen Puolustusvoimat

  • Poliisi ja muut viranomaiset


9. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.


10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään kuluva vuosi + 1 vuosi.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (tietopyynnön kautta)

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)

  • Vastustamisoikeus

  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.


12. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilö ei voi toimia rata-alueen päävalvojana eikä ampumaradan ratavalvojana.


13. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja hallinnollisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja parhaan kykymme mukaan koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Paperiset lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa. Pääsy tietoihin on vain rajattu siten, että niihin on pääsy vain tietoja yhdistyksen toiminnassa tarvitseville henkilöille ja tahoille.

Jos kuitenkin kävisi niin, että tietomurron, tietojen oikeudettoman käytön tai muun rikollisen tai ohjeiden vastaisten toiminnan vuoksi tietoja joutuisi vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetäisiin luvattomiin tarkoituksiin. Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään siitä aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.