TASERA:n radankäyttäjärekisteri

TAMPEREEN SEUDUN AMPUMARATAYHDISTYKSEN RADANKÄYTTÄJIEN HENKILÖTIETOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE (8.2.2023 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679


1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry (jatkossa TASERA)

Y-tunnus: 3100679-8


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri, sihteeri@tasera.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään TASERA:n hallinnoimien ampumaratojen käyttäjien radankäyttöoikeuksien varmistamiseen, radankäyttökorttien tilaamiseen sekä TASERA:n jäsenyhteisöjen käyttöoikeusmääräperusteisen maksuosuuden suuruuden määrittämiseen.


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimus

Anoessaan TASERA:n hallinnoimien ampumaratojen käyttöoikeutta rekisterinpitäjältä oman jäsenyhteisönsä kautta, syntyy rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille sopimus tietojen käsittelystä.


5. Käsiteltävät henkilötiedot


6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot


7. Tietolähde

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä heidän edustamansa jäsenyhteisön kautta.


8. Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain yhdistyksen sisällä. Yhdistyksen toiminnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä luovuttaa tiettyjä rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja yhdistyksen yhteistyötahoille:

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville yhteistyö- ja palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta parhaan kykymme mukaan.

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.


9. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käsitellä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolella (mm. yleisesti käytetyt pilvipalvelualustat).


10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Henkilötietoja säilytetään ampumaratojen käyttöoikeuden päättymisen jälkeen korkeintaan 1 vuoden ajan.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.


12. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.


13. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilölle ei voida myöntää oikeutta käyttää rekisterinpitäjän hallinnoimia ampumaratoja tai henkilön oikeus käyttää rekisterinpitäjän hallinnoimia ampumaratoja päättyy.


14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja hallinnollisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja parhaan kykymme mukaan koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. TASERA käyttää toiminnassaan vain yleisesti luotettuja ohjelmisto- ja palvelutoimittajia. Pääsy tietoihin on vain rajattu siten, että niihin on pääsy vain tietoja yhdistyksen toiminnassa tarvitseville henkilöille ja tahoille.

Jos kuitenkin kävisi niin, että tietomurron, tietojen oikeudettoman käytön tai muun rikollisen tai ohjeiden vastaisten toiminnan vuoksi tietoja joutuisi vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetäisiin luvattomiin tarkoituksiin. Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.