Säännöt

TAMPEREEN SEUDUN AMPUMARATAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT


1§ Nimi

Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry.

Yhdistyksen nimi lyhenteenä on TASERA ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja kieli suomi.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ampumaurheilua ja sen harrastamista yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toimia ampumapaikkojen, ampumaratojen ja ampumakilpailualueiden omistajana, vuokraajana, ylläpitäjänä ja hallinnoijana.

Ensisijaisesti yhdistys toimii Satakunnan lennoston (myöhemmin SATLSTO) Pirkkalan ja Lempäälän ampumaratojen siviilikäyttäjäseurojen toiminnan organisoijana ja sopijapuolena puolustusvoimien kanssa. Yhdistys toimii kattojärjestönä mainittujen ampumaratojen siviilikäyttäjäyhdistyksille ja muille yhdistyksen jäseneksi liittyneille oikeushenkilöille.

Yhdistys voi omistaa, vuokrata ja hallinnoida myös muita ampumaratoja, ampumaharrastusta tukevia ja siihen liittyviä alueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennelmia, ajoneuvoja, koneita ja laitteistoja sekä toimintaansa varten tarpeellista muuta omaisuutta.


3§ Rahoitus

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään vuotuista jäsenmaksua ja ampumaratojen ylläpitoon tarpeellisia käyttöoikeusmaksuja, jotka yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain seuraavalle toimintavuodelle. Jäsenmaksun euromääräinen suuruus jäsenelle määräytyy SATLSTO:n jäsenyhteisön jäsenille myöntämien ampujakorttien (ampumaoikeus) ja muiden TASERA ry:n hallinnoimien ampumaratojen ampujakorttien (ampumaoikeus) yhteenlasketun määrän perusteella - kuitenkin siten, että jäsenenyhteisön yksittäisen jäsenen useamman ampumaradan ampujakortit lasketaan yhdeksi.

Jäsenmaksu koostuu kaikille saman suuruisesta perusmaksusta ja lisäksi käyttöoikeusmaksusta, joka määräytyy edellisessä kappaleessa määriteltyjen ampujakorttien määrän mukaan.

Yhdistys perii jäseneksi liittyviltä jäseneltä liittymisen yhteydessä kertaluontoisen liittymismaksun. Liittymismaksun euromääräisen suuruuden päättää syyskokous. Liittymismaksu voi olla erisuuruinen eri oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, yhtiöille ja säätiöille sekä osuuskunnille - kuitenkin siten - että liittymismaksun on oltava samansuuruinen keskenään samanlaisille yhteisöille.

Yhdistys voi omistaa arvopapereita, kuten osakkeita; arvo-osuuksia ja obligaatioita. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.


4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen oikeushenkilö, jonka yhdistyksen hallitus tai kokous jäseneksi hyväksyy. Oikeushenkilöstä käytetään jatkossa nimitystä ”jäsen”. Yhdistykseen ei voi kuulua henkilöjäseniä eikä toiminimiä.

Jäseneksi liittyessään sitoutuu jäsen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kevätkokouksen vuosittain vahvistamaa ratatoiminnan johtosääntöä ja muita yhdistyksen kokouksen päätöksiä sekä puolustusvoimien ampumaratojen osalta puolustusvoimien antamia tarkentavia toimintaohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsen- ja liittymismaksu sekä yhdistyksen kokouksen mahdollisesti päättämät muut maksut ovat kirjautuneet yhdistyksen pankkitilille.

Jäseneksi liittyvä sitoutuu liittymisen yhteydessä ilmoittamaan – ja sen jälkeen vuosittain ilmoittamaan jäsenmääränsä ja SATLSTO:n myöntämien ampujakorttien ja muiden ampumaratojen ampujakorttien määrän jokaisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä lasketusti.


5§ Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen maksamattoman jäsenmaksun tai muun säännöissä taikka kokouksen päätöksellä määrätyn velvoitteen suorittamatta jättämisen perusteella. Erotetulla jäsenellä on tällöin oikeus saattaa asiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, tässä pykälässä aiemmin määriteltyjen hallituksen toimivaltaan kuuluvien kohtien nojalla, mikäli hallitus esittää tai erotettava jäsen vaatii asian käsittelyä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus tai kokous voi päätöksellään erottaa jäsenen, joka on asetettu konkurssiin tai jonka toiminta on tuomioistuimen päätöksellä lakkautettu taikka jonka toiminta on muutoin todennettavasti päättynyt.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään tai jäsentensä menettelyllä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella taikka yhdistyksen sidosryhmien toiminnassa on aiheuttanut huomattavaa taikka toistuvaa haittaa tai vahinkoa TASERA ry:lle.

Mikäli jäsenyhteisön jäsen tai jäsenet puolustusvoimien ampumaradoilla ampuessaan rikkovat puolustusvoimien antamia määräyksiä tai puolustushallintoon kuuluvan toimivaltaisen viranhaltijan tai muun henkilöstön antamia ohjeita, katsotaan menettely myös jäsenyhteisön sääntörikkomukseksi. Mikäli menettely on tahallista tai toistuvaa taikka vaarantaa turvallisuutta ampumaradoilla, on yhdistyksen hallitus oikeutettu jäsenyhteisöä kuultuaan käynnistämään jäsenyhteisön erottamismenettelyn tai 6 §:ssä määritellyt sanktiotoimet. Tässä kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa voi hallitus kieltää jäsenyhteisön jäsenien ampumaratojen käytön. Käyttökielto astuu voimaan välittömästi. Jäsenellä on kuitenkin oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

Edellistä kappaletta sovelletaan soveltuvin osin myös muiden yhdistyksen hallinnoimien ampumaratojen toimintaan.

Mikäli yhdistyksen jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä olevia ehtoja, voi yhdistyksen hallitus tai kokous erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Päätös jäsenen erottamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös erottamisesta annetaan tiedoksi jäsenelle kirjallisesti.


6§ Sanktiot

Mikäli yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksunsa myöhemmin kuin sen tilivuoden aikana, jota jäsenyys koskee, korotetaan jäsenmaksua 50 prosenttia (50%).

Mikäli yhdistyksen jäsen 5 §:ssä mainitusti menettelyllään täyttää yhdistyksestä erottamisperusteen, voi hallitus harkintansa mukaan antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen erottamismenettelyn sijasta.

Kirjallista varoitusta ei sovelleta laiminlyötyihin jäsen- tai muihin maksuvelvoitteisiin.

Kirjallisen varoituksen saaneella jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

Mikäli jäsen saa toisen kirjallisen varoituksen, on hallituksen saatettava asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Saman kokouksen on tällöin päätettävä myös jäsenen mahdollisesta erottamisesta.

Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt menettää äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa.


7§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Jokainen jäsen valitsee 1 – 5 edustajaa kokoukseen. Jäsenen edustajien määrä määräytyy puolustusvoimien jäsenelle myöntämien käyttäjäkorttien ja muiden ampumaratojen käyttäjäkorttien yhteenlasketun määrän perusteella jokaiselle vuodelle vuosittain, laskettuna edellisen vuoden viimeisen päivän määrän mukaan. Kuitenkin siten, että jäsenen yksittäisen henkilöjäsenen useamman ampumaradan käyttäjäkorttien määrä lasketaan yhdeksi.

Jäsenen edustajien määrä määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Käyttäjäkorttien määrä:

  • 1 – 9, yksi (1) edustaja

  • 10 – 29, kaksi (2) edustajaa

  • 30 – 99, kolme (3) edustajaa

  • 100 – 299, neljä (4) edustajaa

  • 300 tai enemmän, viisi (5) edustajaa

Mikäli jäsen on rekisteröity yhdistys, tulee edustajan olla yhdistyksen jäsen.

Mikäli jäsen on kaupparekisteriin merkitty yhtiö, tulee edustajan olla työsuhteessa yhtiöön tai sen nimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö.

Mikäli jäsen on julkisoikeudellinen organisaatio, tulee edustajan olla siihen virka- tai työsuhteessa.

Mikäli jäsen on säätiö, tulee edustajan olla oikeutettu tekemään oikeustoimia säätiön puolesta.

Mikäli jäsen on osuuskunta, tulee edustajan olla osuuskunnan jäsen.

Puolustusvoimilla on veto-oikeus omistamiaan ja hallinnoimiaan ampumaratoja koskevien TASERA ry:n yhdistyksen kokousten päätösten osalta.


8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt johtamaan projektiluontoisia tehtäviä, kuten talkoot, rakennus- ja ylläpitohankkeet tai yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä toteutettavat tehtävät.

Hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous.

Jokainen jäsen voi halutessaan nimetä yhden (1) ehdokkaansa yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Mikäli hallitusta ei saada jäsenten asettamista ehdokkaista täysimääräiseksi, täydennetään hallitus syyskokouksen edustajista. Puolustusvoimat voi halutessaan asettaa hallitukseen edustajansa, jolla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

Mikäli jäsen on rekisteröity yhdistys, tulee hallituksen jäsenen olla yhdistyksen jäsen.

Mikäli jäsen on kaupparekisteriin merkitty yhtiö, tulee hallituksen jäsenen olla työsuhteessa yhtiöön tai sen nimenkirjoittamiseen oikeutettu henkilö.

Mikäli jäsen on julkisoikeudellinen organisaatio, tulee hallituksen jäsenen olla siihen virka- tai työsuhteessa.

Mikäli jäsen on säätiö, tulee hallituksen jäsenen olla oikeutettu tekemään oikeustoimia säätiön puolesta.

Mikäli jäsen on osuuskunta, tulee jäsenen olla osuuskunnan jäsen.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus päättää yhdistyksen varojen ja määrärahojen käytöstä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet sen jäsenistöstä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on läsnä. Mikäli puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja, rinnastetaan varapuheenjohtaja hallituksen kokouksessa hallituksen jäseneksi.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puolustusvoimilla on veto-oikeus omistamiaan ja hallinnoimiaan ampumaratoja koskevien TASERA ry:n hallituksen päätösten osalta.


9§ Rahastonhoitaja

Yhdistyksen tilejä ja rahaliikennettä hoitaa rahastonhoitaja.

Rahastonhoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja täysivaltainen, kirjanpidon tuntemusta omaava henkilö tai tilitoimisto.

Rahastonhoitajan toimikausi on kalenterivuosi.

Rahastonhoitajan valitsee yhdistyksen syyskokous.

Rahastonhoitajalla on yhdistyksen kokouksissa sekä yhdistyksen hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.


10§ Puolustus-voimien direktio-oikeus

Puolustusvoimilla on omistamiensa tai hallinnoimiensa ampumaratojen osalta direktio-oikeus antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä TASERA ry:lle niillä tapahtuvaa toimintaa koskien.

Puolustusvoimilla on ensisijainen oikeus ampumaratojensa käyttöön ja se voi varata rata-alueitaan omaan käyttöönsä ohi TASERA ry:n ratavuorojen.


11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi (2) seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden yksilöidysti nimetylle henkilölle yksittäistä projektia tai hanketta koskien. Toisen nimenkirjoittajan on tällöin oltava kappaleessa 1 mainittu henkilö.


12§ Toiminnan-tarkastajat

Yhdistyksellä tulee olla kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajien tulee olla täysivaltaisia, kirjanpidon ja yhdistyslain tuntemusta omaavia henkilöitä. Vaihtoehtoisesti toiminnantarkastajana voi toimia auktorisoitu tilintarkastustoimisto yksin.

Toiminnantarkastajat valitsee tehtäväänsä yhdistyksen syyskokous.


13§ Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus sekä ylimääräinen tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on kuitenkin 01.11.2019 – 31.12.2020.

Yhdistyksen tilit on päätettävä kalenterivuosittain.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastustoimistolle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastustoimiston tulee antaa kertomus ja tarkastuslausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus vaatia tehtäväksi yksi (1) ylimääräinen tilintarkastus yhden (1) kerran tili- ja toimintavuoden aikana. Ylimääräisen tilintarkastuksen kuluista vastaa sitä vaatinut jäsen yksin.


14§ kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-huhtikuun aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kirjallisesta vaatimuksesta tulee käydä ilmi mitä asiaa tai asioita käsittelemään kokous vaaditaan koolle kutsuttavaksi. Hallituksen on toimeenpantava kokous viimeistään seuraavan kalenterikuukauden kuluessa laskettuna päivästä, jolloin vaatimus kokouksen pitämisestä on hallitukselle annettu.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenen edustajalla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


15§ Kevät-kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta.

2) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

3) Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

4) Ratatoiminnan johtosäännön vahvistaminen kuluvalle toimintavuodelle.


16§ Syys-kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen seuraavalle vuodelle.

2) Hallituksen jäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.

3) Rahastonhoitajan valitseminen seuraavalle vuodelle.

4) Jäsen- ja liittymismaksun sekä käyttöoikeusmaksun ja mahdollisten muiden maksujen euromääräinen suuruus seuraavalle vuodelle.

5) Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastustoimiston valitseminen seuraavalle vuodelle.


17§ Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle sen hallitus ilmoittamalla asiasta jäsenille ja jäsenyhteisöille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostin taikka muun multimedian välityksellä kirjallisessa muodossa.

Hallitus voi harkintansa mukaan edellisten lisäksi – mutta ei syrjäyttävästi – käyttää muitakin kokouksesta tiedottamistapoja.


18§ Katto-järjestöt ja muut yhteisöt

Päätös kattojärjestöihin tai muihin yhdistyksiin ja vastaaviin kansallisiin tai kansainvälisiin organisaatioihin liittymisestä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa.


19§ Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan päättyminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen toiminnan tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samoin.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kuukauden (1 kuukausi), mutta enintään kolmen kuukauden (3 kuukautta) välisenä aikana, ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kuitenkin, mikäli päätös yhdistyksen purkamisesta päätetään ensimmäisessä kokouksessa yksimielisesti, on päätös ilman toista kokousta sitovaksi katsottava.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa (kokouskutsuissa).


Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry - säännöt - PRH vahvistamat 16.3.2020.pdf

TASERA:n säännöt

Säännöt PDF -dokumenttina