TASERA:n päävalvojien välinevuokrausrekisteri

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistyksen välinevuokrausrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (8.5.2023 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679


1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys ry (jatkossa TASERA)

Y-tunnus: 3100679-8


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri, sihteeri@tasera.fi


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään TASERA ry:n omistamien, radankäyttäjille vuokrattavien välineiden vuokrauspoikkeamien selvittämiseen.

Rekisterinpitäjä vastaanottaa välinevuokrat ainoastaan MobilePay MyShop -maksuina, jolloin Rekisteröidyn suorittamasta välinevuokrasta jää Rekisterinpitäjän saataville maksutapahtumaloki.

Mikäli vuokrattava laite vaurioituu tai katoaa, voi rekisterinpitäjä MobilaPay-maksutapahtumalokin avulla selvittää välineen vuokraajan nimen ja puhelinnumeron ja olla häneen yhteydessä asian selvittämiseksi ja mahdollisen vahingonkorvauksen sopimiseksi.


4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimus

Vuokratessaan MobilePayn kautta TASERA:n omistaman välineen ratakäynnin ajaksi, muodostuu Rekisteröidyn (käyttäjä) ja Rekisterinpitäjän välille sopimus, jonka nojalla käyttäjä saa välineen ratakäynnin ajaksi käyttöönsä. Mikäli väline katoaa tai vaurioituu, voi Rekisterinpitäjä sopimuksen nojalla selvittää välineen vuokraajan nimen ja puhelinnumeron MobilePayn maksutapahtumalokista ja olla häneen yhteydessä asian selvittämiseksi.


5. Käsiteltävät henkilötiedot


6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot


7. Tietolähde

MobilePay MyShop-kauppiaan maksutapahtumaloki.


8. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.


9. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käsitellä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolella (Google GSuite).


10. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Kun käsittelyn tarve poistuu (välineen vaurio tai katoamisasia on selvitetty), poistetaan rekisteröidyn tiedot rekisteristä.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet

Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hänen tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.


12. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.


13. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilö ei voi vuokrata rekisterinpitäjän välineitä käyttöönsä ratakäyntinsä ajaksi.


14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja hallinnollisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja parhaan kykymme mukaan koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. TASERA käyttää toiminnassaan vain yleisesti luotettuja ohjelmisto- ja palvelutoimittajia. Pääsy tietoihin on vain rajattu siten, että niihin on pääsy vain tietoja yhdistyksen toiminnassa tarvitseville henkilöille ja tahoille.

Jos kuitenkin kävisi niin, että tietomurron, tietojen oikeudettoman käytön tai muun rikollisen tai ohjeiden vastaisten toiminnan vuoksi tietoja joutuisi vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetäisiin luvattomiin tarkoituksiin. Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mikäli havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.